استفاده از دستگاه PTS Endosafe ایندوسیف درسازمان فضائی NASA فیلم بالا را ببینید.

با تشکر 
امید یکتا 
 

دستگاه PTS

The Charles River Endosafe PTS is a handheld, point-of-use Endotoxin Testing System with full containment for real-time, rapid measurement. It is highly useful in pharmaceutical, biological, nuclear medicine, medical devices, biomedical and cleaning validation applications. This instrument uses  limulus amoebocyte lysate (LAL) reagents to produce qualitative and quantitative results in 15 minutes. Its accessories are shown

دستگاه PTS ایندوسیف Endosafe® PTS™ Charles RIver

Endosafe - PTS Glucan Assay and Gram ID دستگاه پی تی اس PTS

Charles River Endosafe PTS Endotoxin Testing System 

اندازه گیری مقدار دقیق اندوتوکسین در تولید رادیو داروها پزشکی هسته ای 

فرآوردهای تزریقی و آمپول و داروسازی با دستگاه PTS 

اندازه گیری مقدار دقیق اندوتوکسین در فرآوردهای تزریقی
تنها در 15دقیقه با دستگاه PTS به روش کروموژنیک LAL
درحین تولید و در مرحله نهائی
دستگاه PTS 100 - پی تی اس 100 به همراه کارتریج

Endpoint Chromogenic - Endpoint Turbidimetric
اندپوینت کوروموژنیک و اندپوینت توربی دمتریک
کینتیک کوروموژنیک و کینتیک توربی دمتریک

Kinetic Chromogenic Kinetic Turbidimetric

Endosafe®-PTS™ instrument

Integrated software

Power supply

Adaptor cord

Mini-pipettor

Operator manual

Epson® dot matrix printer

EndoScan-V™ software

Glucan cartridges

Gram ID cartridges

http://endosafe.ir

http://www.lonzairan.ir

http://lonzalal.blogfa.com

 http://endosafekit.com

 http://endosafepts.com

شماره تماس : 09109801035 -09128305015

امید یکتا


Glucan Assay and Gram IDEndosafe PTSPTS100ایندوسیف پی تی اسPTS