واردات کیت سنجش اندوتوکسین LAL از کمپانی ایندوسیف و لونزا آمریکا 

PTS دستگاه پی تی اس PTS،رفرانس استاندارد و ناخالصی ها ورکینگ استاندارد USP-BP-EP-MM

درکوتاه ترین زمان اندیکاتور بیولوژیک نوار و ویال میکروبی اتوکلاو اتیلن اکساید MESALAB

Limulus Amebocyte Lysate LAL Gel Clot

کیت سنجش اندوتوکسین به روش ژل کلات از کمپانی ایندوسیف و لونزا آمریکا
Gel - LAL از کمپانی LONZA - Charles River Endosafe آمریکا
PYROGENT Plus 24 Single
PYROGENT Plus 64Test
PYROGENT Plus 250 Test 
Limulus Amebocyte Lysate LAL
Gel Clot  End Point LAL Reagents
کیتهای سنجش اندوتوکسین ژل ال آ ال
Gel Clot  End Point LAL Reagents
کیتهای سنجش اندوتوکسین ژل ال آ ال
Limulus Amebocyte Lysate LAL
Gel Clot End Point LAL Reagents
کیت LAL سینگل تست 24 تستی و مولتی تست 64 تستی و 250 تستی
لونزا و ایندوسیف در بسته بندی و حساسیتهای مختلف 
LONZA PYROGENT Plus
Multiple PYROGENT Plus Single Tests
N289-125
N289-06
N283-06
N283-125
50-648U 
QCL-1000 300 Test Kit 
RG-100
211899 BBL Difco
Endpoint Chromogenic LAL Assays

دستگاه نکس ژن محصول کمپانی چارلز ریور ایندوسیف ENDOSAFE PTS Nexgen 

اندازه گیری مقدار دقیق اندوتوکسین با دستگاه PTS و 

  • تعیین مقدار دقیق اندوتوکسین در تولید رادیو داروها ایزوتوپ پزشکی هسته ای
  • اندازه گیری اندوتوکسین در 15 دقیقه با دستگاه PTS Nexgen
فرآوردهای تزریقی و سرنگ سازی 
Endpoint Chromogenic - Endpoint Turbidimetric
اندپوینت کوروموژنیک و اندپوینت توربی دمتریک
کینتیک کوروموژنیک و کینتیک توربی دمتریک
Kinetic Chromogenic Kinetic Turbidimetric
آب مقطر پایروژن فری LAL REAGENT WATER
نوک سمپلر زرد و آبی پایروژن فری گیلسون آمریکا
Pipette tips 10-100µl yellow, 96/rack Pyrogen 
free, D200ST - Gilson USA
Pipette tips 100-1000µl Blue,100/rack Pyrogen free, D1000ST- Gilson USA
کیت سنجش اندوتوکسین  Limulus Amebocyte Lysate LAL gel - clot end - point 
انواع نوار و ویال تست میکروبی اتوکلاو و گاز اتیلن اکساید از کمپانی SGM و Raven آمریکا
BBL Penicillinase Concentrate, 10,000,000 units
آنزیم پنیسیلیناز از کمپانی بی بی ال دیفکو 
Art No: 211899
enzyme Penicillinase DIFCO - BBL
Relasat Dry Heat
Releasat for gas sterilization 10^6
ویال و نوار میکروبی رلاست برای تست ارزیابی آون و فور درای هیت
100 strips with Bacillus atrophaeus 10x6 & 100 tubes of culture broth.
• 50 ampoules with Bacillus atrophaeus 10x6 ATCC 9372
• 50 tubes with 4,0 ml of culture medium.
Spore strip G.stearothermophilus 10^6
ویال و نوار میکروبی
اندیکاتور بیولوژیک MagnaAmp
انواع اندیکاتورهای بیولوژیکی
اسپور گاز اتیلن اکساید, پروتست گاز اتیلن اکساید , اتو کلاو 6^10
MESALAB - RAVEN - SGM USA
SGMG/6 - 10^6 - MESALAB 
PROTEST Steam EO Gas - SGM USA
رفرانس استاندارد USP - BP - EP 
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
US Pharmacopoeia (USP) Reference Standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
( LONZA - CAMBREX - ENDOSAFE )
Endotoxin (LAL) Detection - lonza
کلمات کلیدی آگهی : Endotoxin , LAL , Detection , lonza‎ , کیت سنجش اندوتوکسین , ایندوسیف , لونزا , کیت LAL
http://lonzalal.blogfa.com
http://lonzairan.ir
امید یکتا
09109801035
09128305015