کیت سنجش اندوتوکسین ایندوسیف و لونزا Gel Clot LAL Kit Endosafe-Lonza

Limulus Amebocyte Lysate LAL Gel-Clot

کیت سنجش اندوتوکسین Endotoxin LAL Detection - lonza‎

کیت سنجش اندوتوکسین به روش ژل کلات از کمپانی ایندوسیف و لونزا آمریکا
Gel - LAL از کمپانی LONZA - Charles River Endosafe آمریکا
PYROGENT Plus 24 Single

اندیکاتور اندوتوکسینEVV2K

اندیکاتور اندوتوکسین EVV2K

PYROGENT Plus 64Test
PYROGENT Plus 250 Test 
Limulus Amebocyte Lysate LAL
Gel-Clot End Point LAL Reagents
کیتهای سنجش اندوتوکسین ژل ال آ ال
Gel-Clot End Point LAL Reagents
کیتهای سنجش اندوتوکسین ژل ال آ ال
Limulus Amebocyte Lysate LAL
Gel - Clot End - Point LAL Reagents
کیت LAL سینگل تست 24 تستی و مولتی تست 64 تستی و 250 تستی 

لونزا و ایندوسیف دربسته بندی و حساسیتهای مختلف

LONZA PYROGENT Plus
Multiple PYROGENT Plus Single Tests
N289-125
N289-06
N283-06
N283-125
50-648U
QCL-1000 300 Test Kit 
RG-100
211899 BBL Difco
Endpoint Chromogenic LAL Assays
اندازه گیری مقدار دقیق اندوتوکسین در پزشکی هسته ای و فرآوردهای تزریقی و

تولید رادیو داروها با دستگاه PTS
Endpoint Chromogenic - Endpoint Turbidimetric
اندپوینت کوروموژنیک و اندپوینت توربی دمتریک
کینتیک کوروموژنیک و کینتیک توربی دمتریک
Kinetic Chromogenic Kinetic Turbidimetric
آب مقطر پایروژن فری LAL REAGENT WATER
نوک سمپلر زرد و آبی پایروژن فری گیلسون آمریکا
Pipette tips 10-100µl yellow, 96/rack Pyrogen 
free, D200ST - Gilson USA
Pipette tips 100-1000µl Blue,100/rack Pyrogen free D1000ST- Gilson USA
کیت سنجش اندوتوکسین Limulus Amebocyte Lysate LAL gel clot end point 
انواع نوار و ویال تست میکروبی اتوکلاو و گاز اتیلن اکساید از کمپانی SGM و Raven آمریکا
BBL Penicillinase Concentrate, 10,000,000 units
آنزیم پنیسیلیناز از کمپانی بی بی ال دیفکو 
Art No: 211899
enzyme Penicillinase DIFCO - BBL
Relasat Dry Heat اندیکاتور بیولوژیکال رلاست برای حرارت خشک
Releasat for gas sterilization 10^6
ویال و نوار میکروبی رلاست برای تست ارزیابی آون و فور درای هیت
100 strips with Bacillus atrophaeus 10^6 -100 tubes of culture broth.
• 50 ampoules with Bacillus atrophaeus 10^6 ATCC 9372
• 50 tubes with 4,0 ml of culture medium.
Spore strip G.stearothermophilus 10^6
ویال و نوار میکروبی اسپور گاز اتیلن اکساید پروتست گاز اتیلن اکساید,اتو کلاو 6^10
MESALAB - RAVEN - SGM USA
SGMG/6 - 10^6 - MESALAB 
PROTEST Steam - EO Gas - SGM USA
رفرانس استاندارد USP - BP - EP
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
US Pharmacopoeia (USP) Reference Standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
( LONZA - CAMBREX - ENDOSAFE )
Endotoxin (LAL) Detection-lonza

 Endotoxin,LAL Detection lonza‎کیت سنجش اندوتوکسین,ایندوسیف , لونزا , کیت LAL

 Endosafe LAL kit

 http://www.lonzairan.ir

http://lonzalal.blogfa.com

http://endosafekit.com

 شماره تماس : 09109801035-09128305015

امید یکتا

کیت سینگل تست یا تک تستی 25 عددی ایندوسیف
اندوتوکسین 10 نانو گرمی ایندوسیف