از طریق فرم زیر می توانید با من تماس بگیرید.

واردات کیت سنجش اندوتوکسین LAL و دستگاه PTS , نوار و ویال میکروبی اتوکلاو و آون و فور و گاز اتیلن اکساید،اندیکاتور شیمیایی و بیولوژیک کمپانی MESALABS ، اسپن 60

دستگاه نکس ژن محصول کمپانی چارلز ریور ایندوسیف ENDOSAFE PTS Nexgen 

ناخالصی و ورکینگ رفرانس استاندارد USP-BP-EP

شماره تماس : 09109801035 - 09128305015

امید یکتا
 
E-mail : Omidyekta2000 (at) Gmail.com
 

،